728 x 90

In vitro zaraz w Radzie

In vitro zaraz w Radzie

Najbliższa sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego będzie gorąca. W porządku obrad znajduje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017-2019”.
Projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje merytoryczne Rady Miejskiej, tj. Komisję Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska oraz Komisję Budżetu i Finansów.
Projekt uchwały i program został pozytywnie zaopiniowany przez Agencje Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Warto przypomnieć, iż projekt tej uchwały złożonej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej poparło ponad 600 mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.
Inicjatorzy: M.in. Katarzyna Świtała, Przemysław Gruszecki, Andrzej Pichet cieszą się, że uchwała trafiła pod obrady. Przypomnijmy, iż zgodnie z projektem 46 rodzin może dostać wsparcie kwotą 5000 złotych. Warto przypomnieć iż zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności sprawy obejmujące ochronę zdrowia, czy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy między innymi opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.