728 x 90

Co oznacza rewitalizacja?

Co oznacza rewitalizacja?

Na pewno nie to co zaserwowano Ostrowianom na trakcie od Konkatedry do końca deptaku.

Art. 2. 1. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
2. Interesariuszami rewitalizacji, zwanymi dalej „interesariuszami”, są w szczególności:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Tyle definicja, oszczędzając sobie szczegółów zwróćmy uwagę na słówko kompleksowy, dodajmy interesariuszy i zintegrowane działania.
Wniosek: Rewitalizacja to nie jest taki lepszy remont jak zdają się nam wmawiać miejscy propagandziści. To nie wymiana kostki czy dodanie kilku donic czy dosadzenie trawki. O flagach na lampach wspominać się nie będzie by uniknąć porównań z dziełem pt. DEFILADA
A gdy mowa o kompleksowości to na zdjęciu zupełnie niezrewitalizowany budynek. Miejmy nadzieję, że miejska tabliczka ma nim charakter wyłącznie historyczny. Poniżej inne elementy „rewitalizacji”