728 x 90

XXVI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

XXVI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
After countless leaks and endless rumours, it has now been officially unveiled.Erin Doe, Unsplash.

XXVI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego odbędzie się w dniu 27 paźdzernika 2016 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, al. Powstańców Wielkopolskich 14.

Proponowany porządek obrad

I Otwarcie.

II Przyjęcie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.

IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za pierwsze półrocze 2016 roku.

VI Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

VII Interpelacje i wnioski radnych.

VIII Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku,

4) poboru podatków i opłat w drodze inkasa,

5) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobre Miejsce i czas na przedszkole dla nas” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna,

6) przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami) na rok 2017,

7) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wielkopolskim oraz nadania jej statutu,

8) uchwalenia programu „Ostrowska Karta Przedsiębiorcy”,

9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 6/4, 6/8, 7/3 i 8 z obrębu 0136,

10) skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

11) określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.

IX Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

X Wolne wnioski i informacje.

XI Zakończenie obrad.